• Základné informácie
 • Čo je Bosco Boys
 • Adoptovať dieťa
 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  Cieľom programu Adopcie detí v Keni je vytváranie vhodného výchovného prostredia, kde deti môžu rásť a rozvíjať sa s vedomím, že sú milované a že niekomu na nich záleží týmito spôsobmi:

  • nový domov pre Deti ulice v Nairobi
  • kvalitná výchova – budovanie sociálnych návykov
  • vzdelanie (všetky stupne)
  • úspechom je návrat dieťaťa k rodine
  • posilňovanie solidarity a spoločenskej zodpovednosti na Slovenku

   

  Vyplňte formulár v sekcii Ako sa zapojiť a my sa Vám obratom na email zašleme Prísľub a ďalšie inštrukcie. Prísľub sa uzatvára minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre Bosco Boys. Na základe Prísľubu Vám pridelíme chlapca, pošleme jeho fotku a informácie o ňom.

  Pravidelný mesačný príspevok jedného adoptovaného chlapca je 33 eur. Stanovená suma predstavuje priemerné náklady na jedno dieťa. Príspevok je možno zasielať mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Z našej strany nie je možné združovať čiastkových prispievateľov. Záujemcovia, skupiny alebo spoločenstvá sa môžu dohodnúť na adopcii medzi sebou a prispievať pod jedným menom.  Ak sa Vám páči program adopcie detí v Keni, no nemôžete si dovoliť pravidelne mesačne prispievať sumou 33 eur, môžete našu činnosť podporiť jednorazovým darom alebo nižším pravidelným darom. Každý dar pomôže!

  Prísľub obnovujeme automaticky, keď sa s darcom nevieme spojiť telefonicky, poštou ani emailom a jeho príspevky pravidelne mesačne prichádzajú na náš účet. Darcu o takomto predĺžení informujeme a má možnosť kedykoľvek Prísľub zrušiť.

  Prísľub podpory dieťaťa v programe Adopcia deti v Keni môžete urobiť aj telefonicky, iba v prípade ak sa dieťa stále nachádza v centre. Pracovník o. z.  SAVIO Vás bude telefonicky kontaktovať pred exspiráciou Prísľubu a dohodnete si predĺženie. Najkratšie možné predĺženie je na 1 rok. Automaticky po predĺžení Prísľubu dostanete emailom potvrdenie, že sa tak stalo na základe telefonátu. Emailom Vám budú zaslané aj nasledovné informácie: dátum exspirácie Prísľubu, výška príspevku, IBAN číslo a variabilný symbol.

  SAVIO o. z. si vyhradzuje právo zrušiť Prísľub, ak od darcu prestali chodiť príspevky na adoptovaného chlapca a nie je možnosť sa s ním skontaktovať. Takéto Prísľuby budeme rušiť podľa kľúča uvedeného nižšie a darcu budeme informovať emailom a poštou.

  • 6 mesačná lehota pri pravidelných mesačných príspevkoch
  • 1 rok lehota pri pravidelných štvrťročných a polročných príspevkoch
  • 1,5 roka lehota pri pravidelných ročných príspevkoch

  Finančné príspevky nedostáva priamo Vami podporovaný chlapec z viacerých dôvodov: nevedia hospodáriť, vlastnenie väčšieho množstva peňazí ho môže ohroziť, deti bez darcu sa cítia odstrčené. Príspevky od adoptívnych rodičov preto posielame dvakrát ročne na účet partnerského centra Bosco Boys v Nairobi.

  V centre Bosco Boys sa chlapcom poskytuje ubytovanie, strava trikrát denne, oblečenie podľa potreby, zdravotná starostlivosť. Váš príspevok sa využije aj na nákup školských pomôcok, školskej uniformy a na prípadné školské poplatky. V Bosco Boys sa deti venujú aj rôznym voľnočasovým aktivitám. S Bosco Boys udržiavame pravidelný kontakt, pričom sledujeme aj využívanie zverených finančných prostriedkov.

  Z príspevkov od darcov použijeme 15 % na účely spojené s vedením programu Adopcie detí v Keni. To znamená, že Vašich 33 eur, ktoré prídu na účet, 4,95 eur použijeme na komunikáciu s partnerskou organizáciou, získavanie informácií o chlapcoch, bankové poplatky súvisiace s prevodmi peňazí, komunikáciu s darcami (zasielanie, listov, e-newslettrov, fotografií), získavanie nových prispievateľov, účtovníctvo, aktualizáciu webstránky. Zvyšných 28,05 eur posielame do centra Bosco Boys, kde sa nachádza Vaše dieťa.

  Veľmi si vážime Vašu podporu a rešpektujeme prípadné ukončenie podpory z Vašej strany. Vzhľadom na problémy vznikajúce pri odstúpení darcu od Prísľubu očakávame lojalitu aj zo strany darcu. V prípade, že sa darca rozhodol ukončiť podporu, musí dať vedieť aspoň mesiac predtým, aby sme vedeli zabezpečiť náhradného darcu.

  Chlapca si môžete adoptovať v ktoromkoľvek období. Dĺžka podpory dieťaťa je stanovená minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre Bosco Boys. Začať s podporovaním chlapca môžete po doručení Prísľubu a pridelení dieťaťa.

  Zoznamy detí aktualizujeme 2 krát ročne. Niekedy sa stáva, že Vám pridelené dieťa z centra ujde, vráti sa späť k rodine, nájde si iného sponzora, dokončí školskú dochádzku alebo zomrie (aj to sa, žiaľ, niekedy stáva). Darcov o vzniknutej situácii informujeme a ponúkneme možnosť adoptovať iné dieťa.

  Ak nastane situácia popísaná v bode 12, peniaze, ktoré ste prispeli na dieťa, ktoré už nie je možné podporovať v našom systéme pripíšeme Vášmu novému dieťaťu.

  Prísľubom nám dávate súhlas s využitím kontaktných údajov za účelom komunikácie v programe Adopcie detí a ďalších našich aktivít pravidelným elektronickým newslettrom. Budeme s Vami komunikovať pri Prísľube, jeho obnove, výmene detí, korešpondencii s nimi. Štvrťročne Vám budeme posielať poštou Správy zo saleziánskych misií.

  Za bežných okolností dieťa píše list raz alebo dvakrát ročne. A dvakrát ročne vyzývame darcov k napísaniu listov pre deti, ktoré sa hromadne odosielajú do Bosco Boys. Môžete poslať list alebo pohľadnicu v angličtine a NIE písaným písmom.

  Hmotné darčeky deťom neposielame, nakoľko to môže vzbudzovať u ostatných žiarlivosť a nezhody.

  Nie je v našich možnostiach zabezpečovať cesty darcov do centra Bosco Boys. Tiež by návštevy detí mohli vzbudzovať u ostatných žiarlivosť a nezhody.

  Školský rok v Keni začína v januári a končí v novembri. Tvoria ho trojmesačné „trimestre“, po ktorých vždy nasleduje mesiac prázdnin. Deti ubytované v Bosco Boys trávia prázdniny podľa možností s rodinou alebo u príbuzných, v centre ich však vždy niekoľko ostáva. V auguste a decembri je pre deti organizovaný prázdninový tábor, ktorého sa môžu zúčastniť aj deti navštevujúce iné školy. Základná škola v Keni má 8 ročníkov. Na konci čakajú žiakov celoštátne záverečné skúšky. Po ich absolvovaní získajú certifikát o ukončení základného vzdelania. Od ich výsledkov závisia ďalšie možnosti štúdia detí na strednej škole.