• Základné informácie
 • Zapojené školy
 • Adoptovať triedu
 • FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  FAQ – ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  Vyplňte dotazník v sekcii Ako sa zapojiť a my sa Vám do 48 hodín ozveme kvôli ďalší údajom pre uzatvorenie zmluvy o adopcii. Zmluva sa uzatvára minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre pridelenú triedu. Darcovi pridelíme triedu a pokiaľ sa nerozhodne svoju podporu ukončiť,  bude podporovať stále tú istú triedu, to znamená, že sa budú meniť deti a nie trieda. Ak darca bude mať pridelenú 1.A a bude chcieť v programe pokračovať 3 roky, tak bude podporovať vždy 1.A. Zapojením sa do programu Adopcie tried v Južnom Sudáne podporíte vytváranie vhodného výchovného prostredia, kde deti môžu rásť a rozvíjať sa s vedomím, že sú milované a že niekomu na nich záleží.

  Pravidelný mesačný príspevok na jednu adoptovanú triedu je 100 eur. Stanovená suma predstavuje priemerné náklady na jednu triedu. Príspevok je možno zasielať mesačne, štvrťročne, polročne, ročne. Z našej strany nie je možné združovať čiastkových prispievateľov.  Záujemcovia, skupiny alebo spoločenstvá sa môžu dohodnúť na adopcii medzi sebou a prispievať pod jedným menom.  Ak sa Vám páči program Adopcie tried v Južnom Sudáne, no nemôžete si dovoliť pravidelne mesačne prispievať sumou 100 eur, môžete našu činnosť podporiť jednorazovým darom alebo nižším pravidelným darom. Každý dar pomôže!

  Finančné príspevky nedostáva priamo Vami podporovaná trieda ale škola. Príspevky od adoptívnych rodičov preto posielame dvakrát ročne na účet Saleziánskej delegatúry v Jube, ktorá ich preposiela na príslušné školy. Následne škola pre danú triedu zabezpečuje potrebné veci.

  Váš príspevok pokrýva časť nákladov na školské pomôcky pre žiakov, školské uniformy či plat učiteľov. Počas prázdnin sa pre žiakov organizujú tábory, pre učiteľov vzdelávacie kurzy alebo prebiehajú opravy na školských budovách a v ich areáloch.

  Z príspevkov od darcov použijeme 15 % na účely spojené s vedením programu Adopcie tried v Južnom Sudáne. To znamená, že Vašich 100 eur, ktoré prídu na účet , 15 eur použijeme na komunikáciu s partnerskou organizáciou, získavanie informácií o triedach, bankové poplatky súvisiace s prevodmi peňazí, komunikáciu s darcami (zasielanie, listov, e-newslettrov, fotografií), získavanie nových prispievateľov, účtovníctvo, aktualizáciu webstránky. Zvyšných 85 eur posielame triede prostredníctvom Saleziánskej delgatúry v Jube a príslušnej školy.

  Veľmi si vážime Vašu podporu a rešpektujeme prípadné ukončenie podpory z Vašej strany. Vzhľadom na problémy vznikajúce pri odstúpení darcu od zmluvy o adopcii triedy na diaľku však očakávame lojalitu aj zo strany darcu. V prípade, že sa darca rozhodol ukončiť podporu, musí dať vedieť aspoň mesiac predtým, aby sme vedeli zabezpečiť náhradného darcu.

  Triedu si môžete adoptovať v ktoromkoľvek období. Dĺžka podpory triedy je stanovená minimálne na jeden rok, aby sme boli schopní presnejšie plánovať zdroje pre ne. Začať s podporovaním triedy môžete hneď od uzatvorenia Zmluvy o adopcii triedy.

  Zoznamy tried aktualizujeme 1 krát ročne. Niekedy sa stáva, že Vám pridelená trieda nebude na ďalší rok otvorená, pre nedostatok detí. Napríklad podporujte 1.B, ale ďalší rok sa otvorí len 1.A. Darcov o vzniknutej situácii informujeme a ponúkneme možnosť adoptovať si inú triedu.

  Podpisom zmluvy nám dávate súhlas s využitím kontaktných údajov za účelom komunikácie v programe Adopcie tried a ďalších našich aktivít pravidelným elektronickým newslettrom. Budeme s Vami komunikovať pri uzatváraní zmluvy, jej obnove, výmene tried, korešpondencii s triedou. Štvrťročne Vám budeme posielať poštou Správy zo saleziánskych misií.

  Za bežných okolností deti v triede píšu list a škola pošle fotku triedy raz ročne. A raz ročne vyzývame darcov k napísaniu listov pre triedu, ktoré sa hromadne odosielajú na Saleziánsku delgetatúru. Ona zabezpečí rozoslanie korešpondencie na školy. Môžete poslať list alebo pohľadnicu v angličtine a NIE písaným písmom.

  Hmotné darčeky deťom do tried neposielame, nakoľko to môže vzbudzovať u ostatných tried žiarlivosť a nezhody.

  Nie je v našich možnostiach zabezpečovať cesty darcov do Južného Sudánu a škôl.