• 2023ANGOLA: HUAMBO
 • 2022Keňa: Kakuma
 • 2021Sibír: Jakutsk a Aldan
 • 2020Keňa: Kakuma
 • 2019India: Kérala
 • 2018Keňa: Korr

  13. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2018 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok 23. októbra 2017 pod číslom SVS-OVS2-2017/035609.

  Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 163 310,50 eur. Náklady na konanie zbierky boli 16,17 percent. Čistý výnos 136 902,51 eur. Za vyzbierané finančné prostriedky pomôžeme miestnym obyvateľom Korr získať lepší prístup k pitnej vode a energiám, zvýšime povedomie o dôležitosti vzdelania pre všetkých, ako aj konkrétne prispejeme k neformálnemu i formálnemu vzdelávaniu detí a mládeže.

  Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 99 materských, základných a stredných škôl a takmer 36 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

   

  Všetko, čo ste podporili zo svojich darov v KORR, KENYA – TEHLIČKA 2018:

  1. Zakúpila sa nová kovová nádrž na vodu, aby sa nahradila stará zhrdzavená a presakujúca nádrž. V rámci projektu boli vymenené aj nevhodné časti potrubia za nové a vykonané potrebné rekonštrukčné práce na jeho celkovú obnovu. Výkopové práce boli realizované za pomoci miestnej komunity, ako súčasť ich spoluúčasti na projekte. Zároveň bol opravený aj odkvapový systém veľkej haly a aj jeho prepojenie s nádržou, aby sa zabezpečilo jej napĺňanie počas dažďov.
   Touto časťou projektu sa výrazne zlepšil systém zberu zrážkovej vody pre Don Bosco Mission a aj miestnu komunitu v Korre.

  1. Renovácia existujúceho basketbalového ihriska a lavičiek pre divákov – realizácia tejto aktivity sa oneskorila kvôli celosvetovej pandémii COVID-19. Dodávateľ je zazmluvnený.

  1. Oplotenie futbalového ihriska pomocou pletiva. Futbalové ihrisko bolo predtým otvoreným priestorom, kde sa mládež stretávala s výzvami, najmä s deravou loptou, kvôli ostrým tŕňom. Mladí ľudia sa spolupodieľali na výstavbe oplotenia futbalového ihriska, v rámci svojich možností a schopností. Mládež má teraz vhodné podmienky na hranie futbalu a na rozvíjanie svojho športového talentu.

  1. Do hlavnej haly boli zakúpené a dodané kovové stoličky v počte 150 ks. Kovové stoličky boli vybrané s ohľadom na vysokú zaťaženosť a dlhú životnosť tohto nábytku. Bolo dodaných aj 10 stolov a 10 lavičiek, inštalácia satelitu, dekodéru, ozvučenia haly – 4 stredové reproduktory, 2 mikrofóny, 1 zosilňovač, 4 stojany na reproduktory, notebook, 50 palcový televízor a príslušenstvo na pripojenie na stolný počítač. Mládež v Korre má týmto prístup do dobre vybavenej haly a môže sa vzdelávať aj pomocou študijných videí.

  1. Zriadila sa moderne vybavená knižnica pre základné, stredoškolské a aj vysokoškolské vzdelávanie. Zakúpili sa rôzne učebné materiály. Boli zakúpené rôzne športové potreby pre hry v hale a aj vonku. Patria sem – stolný tenis, terč na šípky, bedminton, futbalové lopty, šach… Mládež v Korre má lepší prístup k relevantným študijným materiálom a hrám.

  1. Vybavenie internátu matracmi. Zakúpilo sa a dodalo 100 matracov a 100 poťahov na matrace do Misie Don Bosco. Vylepšenie ubytovania pre chlapcov a dievčatá ubytovaných v školskom internáte v Korr.

  2. Realizácia programov pre mládež, ako je odborná príprava v oblasti životných zručností, trikrát ročne počas školských prázdnin. Každé školenie bolo 3-dňové. Školenie bolo poskytnuté organizáciou Stings for life – Keňa z Nairobi. Školenia sa zúčastnilo v priemere 43 mladých ľudí, chlapcov a aj dievčat.

  1. Zlepšenie prístupu k energii prostredníctvom nákupu solárnych panelov a solárnych batérií. Misia Don Bosco Korr nie je pripojená k národnej rozvodnej sieti, a preto sa pri osvetlení spolieha na slnečnú energiu. Súčasťou projektu je nákup 12 solárnych panelov a 12 solárnych batérii. Doteraz sa podarilo nainštalovať 4 solárne batérie kvôli celosvetovej pandémii COVID-19. Pôvodný solárny systém bol plánovaný pre menší komplex budov, ktorý sa však rozrástol o výdajňu jedla, škôlku, spoločenskú sálu, a tým sa stal nedostatočný.

  1. Posilnenie postavenia žien ponúkaním seminárov a školení o: skorých manželstvách, mrzačení ženských pohlavných orgánov (FGM), výžive, prirodzenom plánovanom rodičovstve a vzdelávaní dievčat. Ženy v kraji Marsabit zažívajú diskrimináciu a nedostatočnú účasť na procese rozvoja spoločnosti z dôvodu kultúrno-spoločenských limitov v komunite. Je to najmä z dôvodu skorých sobášov, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, predčasného ukončenia školskej dochádzky a obmedzeného prístupu k informáciám, ktoré sa týkajú ich sexuálneho a reprodukčného zdravia. Niekoľko žien však prekonalo tieto obmedzenia tým, že sa spojilo prostredníctvom Združenia katolíckych žien na misii Korr a vytvorilo svojpomocnú skupinu (Fatima Women Group). Projekt úzko spolupracoval s vedením a členmi tejto skupiny ako jedným so spôsobov, ako osloviť ženy v danej komunite. Semináre boli obohatené aj o účasť miestneho zdravotníckeho vyslanca z Marsabit County. Ženy a dievčatá odovzdávali svoje životné skúsenosti ostatným ženám a dievčatám a tým sa navzájom obohacovali a podporovali. Semináre sa uskutočnili v mestách – Farakoreni, Lapendera, Lokichula, Legima, Ngurunit a Korr. Terénne aktivity sa uskutočnili v piatok popoludní – medzi ne patrili rozhovory s komunitnými dobrovoľníkmi o liečbe a zvyšovaní zdravotného povedomia. Prístup komunity k zdravotníckym službám komunita ocenila, pretože väčšina vládnych výdajní je pre nedostatok liekov zatvorená.

  1. Súčasťou projektu bola aj podpora skupiny, ktorá sa chce zaoberať prevádzkovaním kukuričného mlyna (Posho mlyn) v Don Bosco Korr. Poskytujú služby, ktoré členovia miestnej komunity potrebujú, a tým si zabezpečia aj príjem. Výťažok z tejto činnosti bude súčasťou udržateľnosti projektu a umožní im pokračovať v senzibilizácii ostatných žien na problémy, ktoré sa ich týkajú.

   

  Ďakujeme všetkým zapojeným.

  Súvisiace články

  Tehlička 2018 odštartovala
  Vyše päťtisíc ľudí na severe Kene môže mať ľahší prístup k vode i k vzdelávaniu vďaka finančnej zbierke Tehlička, ktorej...
 • 2017Južný Sudán: Gumbo
 • 2016Sýria
 • 2015Stredoafrická republika
 • 2014Angola: Kala-Kala
 • 2013Keňa: Langata
 • 2012Južný Sudán: Manguo
 • 2011Studne: Južný Sudán, Keňa, Čad, Ekvádor
 • 2010Keňa: Bosco Boys
 • 2009Sudán: Gumbo
 • 2008Angola a Azerbajdžan
 • 2007Rusko: Jakutsk a Aldan
 • 2006Azerbajdžan: Baku