Spolu s tromi slovenskými mimovládnymi organizáciami ADRA, eRko-Dobrá novina a Nadácia Integra sme vyhlásili vo februári 2017 humanitárnu výzvu s názvom SPOLU PRE KEŇU (www.spoluprekenu.sk) na pomoc obyvateľom Kene, ktorých postihlo veľké sucho. Do konca marca 2017 sme spoločne vyzbierali 28 758,59 eur.

Príspevky sa rozdelia medzi dve miestne organizácie, Caritas Lodwar v Turkane a Saleziánov Don Bosca v Marsabite, a zabezpečia prístup komunít a ich zvierat k vode vďaka rýchlym opravám studní a vodných zdrojov a umožnia poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

 

Výsledky zbierky

Na pomoc suchom postihnutým obyvateľom Kene mohla verejnosť prispieť online darom prostredníctvom zapojených organizácií, v čase od 23.2. do 9.3.2017, neskôr bola možnosť prispieť predĺžená do 31. marca 2017. Celková vyzbieraná suma v rámci výzvy Spolu pre Keňu je 28 758,59 eur, z čoho čistý výnos po odrátaní nákladov jednotlivých organizácií predstavuje 26 511,55 eur.

 

Organizácia Príspevky Náklady Priama podpora
ADRA 1 015,00 101,50 913,50
Nadácia Integra 1 774,00 174,00 1 600,00
eRko-Dobrá novina 8 526,59 227,24 8 299,35
SAVIO 17 443,00 1 744,30 15 698,70
Spolu 26 511,55

 

Okrem vyzbieraných príspevkov v rámci výzvy Spolu pre Keňu podporí eRko-Dobrá novina humanitárne aktivity kenskej organizácie Caritas Lodwar sumou 30 000 eur z 22. ročníka vianočnej koledníckej zbierky Dobrá novina, o čom rozhodla Komisia Dobrej noviny dňa 25.2.2017. Na účty partnerských organizácií v Keni tak budú zaslané finančné prostriedky nasledovne: Caritas Lodwar: 40 812,85 eur,  Saleziáni Don Bosca Marsabit: 15 698,70 eur

 

Ako budú finančné prostriedky použité

Finančné prostriedky budú slúžiť na zabezpečenie prístupu k vode pre komunity a zvieratá, na opravy studní a vodných zdrojov a poskytnutie jedla pre podvyživené deti predškolského veku vo vzdelávacích a zdravotníckych zariadeniach.

Humanitárnu pomoc obetiam sucha realizuje Caritas Lodwar (oblasť Turkana) a Saleziáni Dona Bosca v meste Korr (oblasť Marsabit).

V polovici marca 2017 začal v Turkane fungovať dočasný vodný tím, ktorý odbremení opravami preťažené už existujúce dva tímy Caritas Lodwar. V blízkej dobe bude nevyhnutné zabezpečiť dodávky pitnej vody do zdravotníckych stredísk bez vlastného vodného zdroja a dokúpiť náhradné diely na opravu a údržbu nefunkčných vodných púmp a s tým súvisiacich zariadení.

V dôsledku sucha sa v oblasti Marsabit neustále zvyšuje počet podvyživených ľudí. Najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva sú deti. Vďaka zbierke Spolu pre Keňu budú Saleziáni don Bosca v meste Korr, oblasť Marsabit, schopní zahájiť výživový program pre podvyživené deti predškolského veku. Jedlo a nutričné balíčky budú distribuované v existujúcich vzdelávacích a zdravotníckych centrách v Korr a jeho okolí.

O pomoci v Turkane a Marsabite budeme priebežne informovať na webových stránkach zúčastnených organizácií.

 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým darcom, ktorí odpovedali na výzvu Spolu pre Keňu štedrými finančnými príspevkami.