• Poslanie
 • Podporte nás
 • Ľudia
 • Stanovy
 • Výročné správy
 • Správy zo saleziánskych misií
 • Etický kódex
 • Poučenie o ochrane osobných údajov

  Občianske združenie SAVIO o.z., so sídlom: Miletičová 7, 821 08 Bratislava, IČO: 30 79 95 62, Vás týmto v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o spracovaní Vašich osobných údajov.

  Poučenie dotknutej osoby o spracovaní jeho osobných údajov

  Prevádzkovateľ:

  Občianske združenie SAVIO o.z., so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 30 79 95 62 (ďalej len „občianske združenie“ alebo „prevádzkovateľ“)

  Dotknutými osobami sú: 

  1. darcovia
  2. účastníci adopčných programov (registrovaní darcovia)
  3. návštevníci webstránok občianskeho združenia
  4. osoby zúčastňujúce sa verejnej zbierky Tehlička (najmä osoby zodpovedné za vykonávanie zbierky, kontaktné osoby)

   

  Spoloční prevádzkovatelia (v súlade s článkom  26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 33 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonova na základe Dohody spoločných prevádzkovateľov zo dňa 25.3.2023):

  SAVIO o. z., so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO:. 30799562;

  Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00586421;

  Inštitút Dcér Márie Pomocnice, Kremnická 17, 851 01, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00677728;

  Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31789218;

  Laura, združenie mladých, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31955916;

  Vydavateľstvo don Bosco, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50434870;

  Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2, Slovenská republika, IČO: 00681393;

  ZDRUŽENIE EXALLIEVOV A PRIATEĽOV DONA BOSCA NA SLOVENSKU, Miletičova 7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36070378;

  Občianske združenie SAVIO o.z spracováva osobné údaje, v rozsahu, akom ich darcovia a účastníci adopčných programov (registrovaní darcovia) poskytli občianskemu združeniu prostredníctvom registračného formulára, prísľubu, alebo inou cestou, napríklad emailom, telefonicky či písomne. Občianske združenie spracováva najmä osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia, a iné.

  Občianske združenie SAVIO o.z. spracúva osobné údaje používateľov webstránok občianskeho združenia SAVIO o.z. pomocou súborov cookies. Bližšie k informácie k tejto časti viď bod 11.

  Osobné údaje darcov a účastníkov adopčných programov (registrovaných darcov) sú spracované v súvislosti s finančnou podporou aktivít občianskeho združenia SAVIO o.z. ako aj zaistením riadnej účasti, podpory a komunikácie v darcovských programoch a ďalších aktivitách občianskeho združenia SAVIO o.z., a to najmä na niektorý z nasledujúcich účelov:

  1. poskytnutia daru alebo na vykonania opatrení pred uzatvorením darovacej zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
  2. zasielania informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a výziev na podporu iných aktivít občianskeho združenia
  3. zabezpečenia účasti, podpory a komunikácie v adopčných programoch organizovaných občianskym združením SAVIO o.z.
  4. identifikácie darcu a jeho darov podľa a v rozsahu ním poskytnutých údajov a s tým súvisiacim zaradením do zoznamu (databázy) darcov
  5. zasielania informácií o činnosti a novinkách občianskeho združenia (a to najmä formou newslettrov a iných propagačných materiálov)
  6. zasielania informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia SAVIO o.z.
  7. vedenia a archivácie účtovníctva občianskeho združenia SAVIO o.z..

   Osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa projektu Tehlička (najmä osoby zodpovedné za vykonávanie zbierky, kontaktné osoby,…) sú spracované v súvislosti s finančnou podporou aktivít občianskeho združenia SAVIO o.z. ako aj zaistením riadnej účasti, podpory a komunikácie v projekte Tehlička, a to najmä na niektorý z nasledujúcich účelov:

  8. zabezpečenia účasti, podpory, komunikácie vo verejnej zbierke Tehlička, vykonávania verejnej zbierky a zaradenia do príslušnej databáz.
  9. zasielania informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia SAVIO o.z.
  10. vedenia a archivácie účtovníctva občianskeho združenia SAVIO o.z.

  Osobné údaje darcov a účastníkov adopčných programov (registrovaných darcov) sú spracované na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel zákonným spôsobom a to v súvislosti, resp. na základe:

  • uzatvorením darovacej zmluvy, resp. žiadosť darcu, na základe ktorej občianske združenie spracúva osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, a to na účel podľa bodu a)
  • spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje občianske združenie, a to na účely podľa bodov b) a c)
  • darcom udeleného súhlasu súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, a to na účely podľa bodov d) až f)
  • osobitný predpis, na základe ktorého je Prevádzkovateľ povinný spracovať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to zákon č. 431/2002 Z.z. zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to na účel podľa bodu g)

   

  Osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa verejnej zbierky Tehlička sú spracované na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel zákonným spôsobom a to v súvislosti, resp. na základe:

  • súhlasu súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej osobných údajov, a to na účely podľa bodov h) až i)
  • osobitný predpis, na základe ktorého je Prevádzkovateľ povinný spracovať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu, a to zákon č. 431/2002 Z.z. zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to na účel podľa bodu j)

  Následky neposkytnutia osobných údajov na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania sú:

  • v prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu d), nebude daná dotknutá osoba zaradená do zoznamu darcov a nebude možné zabezpečiť jej riadnu účasť v darcovských programoch a ďalších aktivitách občianskeho združenia SAVIO o.z.
  • v prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu e), nebudú danej dotknutej osobe bezodplatne zasielané informácie o činnosti a novinkách občianskeho združenia (a to najmä formou newslettrov a iných propagačných materiálov).
  • v prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu f a i), nebudú danej dotknutej osobe bezodplatne zasielané informácie urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia SAVIO o.z.
  • v prípade, ak dotknutá osoba neposkytne osobné údaje a/alebo svoj súhlas so spracovaním údajov na účely podľa bodu h), nebude možné zabezpečiť jej riadnu účasť dotknutej osoby vo verejnej zbierke Tehlička, vykonávania verejnej zbierky a nebude zaradená do príslušnej databázy

  Osobné údaje darcov budú spracované v písomnej a elektronickej forme v informačných systémoch občianskeho združenia.

  Osobné údaje poskytnuté na účel uvedený v časti 2. rozsah a účel spracovania bod a) budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, maximálne po dobu participácie darcu v darcovskom programe.

  Osobné údaje poskytnuté na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania bod b) až c) budú uchovávané po dobu 5 rokov od získania údajov od darcov a účastníkov adopčných programov (registrovaných darcov).

  Osobné údaje poskytnuté na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania bod d) až f) a h) až i) budú uchovávané po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania.

  Osobné údaje poskytnuté na účel uvedený v časti 2. rozsah a účel spracovania bod f) a j) budú uchovávané v zákonom stanovej dobe počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, ak osobitný predpis neustanoví prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

  Občianske združeniu nespracúva žiadne Vaše osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. ako napríklad údaje rasovom a etnickom pôvode, politickom názore, biometrické či genetické údaje, a pod..

  Osobné údaje o dotknutých osobách budú okrem zamestnancov občianskeho združenia poverených spracovaním a prácou s osobnými údajmi v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj nasledujúce subjekty, ktoré spolupracujú s občianskym združením:

   

  • DIMAR GROUP, s.r.o, so sídlom: Palisády 50,811 06 Bratislava IČO: 35 840 846, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 27045/B
  • Darujme.sk prevádzkuje Centrum pre filantropiu, n.o., so sídlom: Baštova 5, 811 03 Bratislava, IČO: 318 218 71, zapísaná v OÚ Bratislava: OVVS-530/49/2002-NO
  • Ján Rešutík, bytom: Topoľčianska 3210/17, 85105 Bratislava – Petržalka, IČO: 50879081, Číslo živnostenského registra: 110-257108
  • mSynergy, s.r.o, so sídlom: Pažitná 4/1805, Trnava, IČO: 44 451 725, zapísaná v OR SR Trnava, oddiel: Sro, vložka 22748/T
  • Juraj Vojtáš, miesto podnikania: 01015 Žilina, Baničova 3392/31, IČO: 52907589, Číslo živnostenského registra: 580-67356
  • Anna Bajčanová – ANAB, miesto podnikania: 85101 Bratislava-Petržalka, Vlastenecké námestie 1186/9, IČO: 34888632, Číslo živnostenského registra: 105-19299

   

  Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ) ako aj iným príjemcom, a to za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z.

  Osobné údaje darcov nebudú prenášané do tretích krajín.

  Osobné údaje dotknutých osôb nebudú spracúvané automatizovane ani nebudú profilované v súlade s článkom 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR alebo § 28 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z.z.

  Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 13 až 22 Nariadenia GDPR.

  Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

  1. Právo na informácie (v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR), Dotknutá osoba má najmä právo vedieť, kto spracúva osobné údaje a prečo; Prevádzkovateľ je povinný v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho, informovať dotknutú osobu, a poskytnúť jej informácie o spracovaní jej osobných údajov;
  2. Právo na prístup k osobným údajom (v súlade s § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 15 Nariadenia GDPR), Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a občianske združenie je povinné túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať;
  3. Právo na opravu (v súlade s § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 16 Nariadenia GDPR ) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
  4. Právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý (v súlade s § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 17 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
  5. Právo na obmedzenie spracúvania (v súlade s § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 18 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa;
  6. Právo na prenos osobných údajov (v súlade s § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 20 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla občianskemu združeniu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
  7. Právo namietať spracovanie osobných údajov (v súlade s § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 21 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Občianske združenie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, občianske združenie ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať

  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to celkom alebo len z časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaní. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené občianskemu združeniu, môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

  Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov po splnení účelu ich spracovania, a to aj u všetkých príjemcoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. V prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje lehotu, ktorá neumožňuje osobný údaj likvidovať bezprostredne, zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov až po uplynutí lehoty stanovenej v osobitnom predpise.

  Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov ak sa domnieva, že jej právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, a to podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z..

  Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie o spracovaní jej osobných údajov a uplatňovať si svoje ostatné práva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a Nariadením GDPR. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svoju totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje.

  Bližšie informácie o právach dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov sú dostupné aj na webovom sídle prevádzkovateľa www.savio.sk/o-nas/poucenie-ochrane-osobnych-udajov, alebo ich môže dotknutá osoba získať na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa.

  Webová stránka SAVIO o.z. používa cookies a podobné technológie, vďaka ktorým návštevníkom webových stránok uľahčujeme jej používanie. Podobnými technológiami sa myslí napríklad JavaScript, tag, web beacon, pixel a HTML5 lokálne úložisko. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké typy cookies používame a aký vplyv majú na vaše súkromie.

  Čo sú to cookies

  Cookies sú malé textové súbory uložené priamo vo vašom zariadení. Umožňujú internetovej stránke, ktorú navštívite, zapamätať si dôležité informácie (nie však osobné údaje), ktoré vám uľahčia jej ďalšie používanie. Pri vašej ďalšej návšteve vás vieme rozpoznať a vytvoriť profil klienta s vašimi preferenciami. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

  Prečo používame cookies / účel spracovania cookies

  Cookies využívame najmä za účelom správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát. Cookies môžeme využívať aj na marketingové a retargetingové účely.

  Vďaka informáciám, ktoré získavame z cookies súborov a podobných technológií, môžeme:

  • zhromažďovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať informácie o tom, ako sa dostávate na naše webové stránky, ako sa na nich správate a čo vás zaujíma;
  • rozpoznať vás pri opätovnej návšteve webových stránok a uľahčiť vám navigáciu na webe;
  • personalizovať obsah stránok, aby vám poskytli relevantnejšie a užitočnejšie informácie;
  • odporúčať produkty a služby zodpovedajúce vašim potrebám a skorším preferenciám;
  • monitorovať správne fungovanie našich webových stránok.

   

  Aké typy cookies používame

  Nevyhnutné súbory cookies

  Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby umožnili fungovanie základných funkcií tejto stránky, ako napríklad online služby alebo uzatvorenie poistenia.

  Funkčné súbory cookies

  Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať vaše využívanie stránky na vyhodnotenie a zlepšenie našej výkonnosti. Pracujeme napríklad s informáciami o tom, kedy a ktoré stránky ste navštívili na našom webe, ako dlho ste si ich prezerali, z akej stránky ste prišli na náš web a aké zariadenie používate. Môžu sa tiež použiť na zabezpečenie lepšieho používateľského zážitku na týchto stránkach.

  Reklamné súbory cookies

  Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Umožňujú vám zdieľať určité stránky so sociálnymi sieťami alebo vám umožňujú uverejňovať komentáre na našich stránkach.

  Telefónne číslo a e-mailová adresa nie sú uložené v súboroch cookies. Udelením súhlasu alebo používaním tejto stránky súhlasíte s využívaním všetkých typov súborov cookies.

  Sociálne siete

  Keďže chceme byť vždy blízko k Vám a komunikovať s Vami spôsobom Vám najviac vyhovujúcim, tak pri komunikácii s Vami používame aj sociálne siete (Facebook, Youtube). Pri takejto komunikácii Vaše osobné údaje spracúvajú nie len naše spoločnosti, ale aj poskytovatelia sociálnych sietí, keďže používajú tzv. zásuvný modul (plug-in), ako napr. „share“, „like“ alebo „pin“ tlačítka, ktoré pracujú ako cookies.

  Či si vyberiete spôsob komunikácie s nami prostredníctvom sociálnych sietí je na Vašom rozhodnutí, v každom prípade však neodporúčame aby ste nám týmto spôsobom poskytovali Vaše citlivé údaje. Ak nám poskytujete citlivé údaje, potom odporúčame použiť iný spôsob komunikácie.

  O tom ako spracúva Vaše osobné údaje Facebook sa dočítate tu a ako ich spracúva Youtube sa dočítate tu. Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla stránka fungovať. Plnia iba analytické, marketingové a iné účely pre spoločnosť YouTube LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických a Facebook Ireland Ltd. so sídlom v Írsku.

  Cookies tretích strán / sprostredkovatelia

  Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

  • Google Analytics
  • Facebook
  • Youtube

  Cookies spracúvame a uchovávame počas nevyhnutnej doby a to v súlade s podmienkami a pravidlami jednotlivých poskytovateľov vyššie uvedených služieb.

  Cookies môžete zablokovať alebo zmazať

  Prehliadače zväčša súbory cookies automaticky prijímajú už v základnom nastavení, ale zvyčajne ich môžete zmenou nastavení prehliadača odmietnuť alebo prijímať iba niektoré súbory cookies. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookies vo Vašom prehliadači používali, môžete zmeniť jeho nastavenia tak, aby súbory cookies odmietal alebo aby vás upozornil na pokus o uloženie súboru cookies do Vášho počítača. Úplným zákazom používania súborov cookies môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia fungovať správne.

  Keďže na trhu existuje veľké množstvo internetových prehliadačov a ich nastavenia sú odlišné a môžu sa meniť, neuvádzame presný postup na nastavenie každého prehliadača. Každý z nich však pravdepodobne obsahuje časť „Nastavenia“ alebo v anglickom jazyku „Settings“, kde nájdete nastavenia pre využívanie súborov cookies.

  S Vašimi prípadnými otázkami súvisiacimi s používaním cookies ako aj uplatnením si vašich práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu občianskeho druženia SAVIO o.z.

  V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov, Vašich práv a povinností súvisiacich s ich spracúvaním, úpravou, vymazaním, obmedzením spracúvania alebo uplatnením si Vašich akýchkoľvek iných práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktných údajov:

  Občianske združenie SAVIO o.z., so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 30 79 95 62, e-mail: gdpr@savio.sk, telefón: 0910 123 579

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov