• 2024JUŽNÝ SUDÁN: TONJ
 • 2023ANGOLA: HUAMBO
 • 2022Keňa: Kakuma
 • 2021Sibír: Jakutsk a Aldan
 • 2020Keňa: Kakuma
 • 2019India: Kérala
 • 2018Keňa: Korr
 • 2017Južný Sudán: Gumbo
 • 2016Sýria
  SAV-05-Tehlicka-2015-banner-1200x627-v01

  11. ročník verejnej zbierky Tehlička pre rok 2016 bol zapísaný MV SR do registra verejných zbierok pod číslom 000-2015-029444.

  Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 166 886,92 eur. Náklady na konanie zbierky boli 17,25 percent. Čistý výnos 138 092,58 eur je určený na podporu  viac ako 400 rodinám na materiálnu, potravinovú, lekársku pomoc, školské pomôcky na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre 2000 detí a mladých, opravu bombou poškodeného centrum v Damasku.

  Do zbierky bolo priamo zapojených vyše 106 materských, základných a stredných škôl a takmer 68 mládežníckych a ďalších organizácií v obciach a mestách na celom Slovensku. Všetkým zapojeným školám a organizáciám boli zaslané propagačné a podkladové materiály, ktoré slúžili nielen pre kampaň ku zbierke, ale i ako podklady pre výchovu a vzdelávanie v oblasti rozvojovej pomoci. V rámci zbierky školy realizovali s naším súhlasom, vlastné aktivity, ktoré slúžili jej zámeru.

  Z čistého výnosu zbierky 138 092,58 EUR boli podporené tieto aktivity:

  Humanitárna pomoc pre vysídlené rodiny v Kafroune, Damašku a Aleppe, Sýria

  Vďaka prostriedkom zo zbierky bolo možné poskytnúť pomoc 81 vnútorne vysídleným rodinám v Damašku v období od novembra 2016 do júna 2017, ako aj 40 rodinám v Kafroune a 136 rodinám v Aleppe v období od októbra 2016 do júna 2017. Vďaka zbierke sa podarilo naplniť základné potreby najzraniteľnejších rodín v troch sýrskych mestách a zabezpečiť im slušné bývanie. Aktivity boli implementované Saleziánmi don Bosca, ktorí osobne identifikovali cieľovú skupinu a vytvorili detailný zoznam konečných prijímateľov pomoci. Pomoc mala formu finančných príspevkov na ubytovanie a jedlo pre vybrané rodiny. Implementačný tím dozeral na využívanie finančných prostriedkov a monitoroval zlepšovanie životnej úrovne prijímateľov pomoci. Koordináciu a monitoring na mesačnej báze zabezpečil Alejandro José León Mendoza, koordinátor projektu. V rámci prvej časti projektu sa tak podarilo znížiť úroveň chudoby a zraniteľnosť vnútorne vysídlených sýrskych rodín.

   Aktivity pre mládež v saleziánskych strediskách v Kafroune, Damašku a Aleppe, Sýria

  Výťažok zbierky napomohol realizácii početných vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti a mládež v troch saleziánskych centrách v Kafroune, Damašku a Aleppe. Cieľom aktivít bolo dať miestnym deťom a mládeži možnosť neformálneho vzdelávania a aktívneho oddychu v bezpečnom prostredí a zmierniť negatívne dopady vojny na ich psychické zdravie. Prostriedky v rámci týchto aktivít boli použité najmä na jedlo, vodu, elektrinu, kúrenie, lieky a oblečenie.

  Kafroune boli zrealizované 2 šesťdňové letné tábory pre deti. V Kafroune a Aleppe prebiehali katechézy zamerané na osobný a duchovný rozvoj detí a mládeže – keďže mnohé deti neboli schopné prísť do centier samostatne z bezpečnostných dôvodov, Saleziáni don Bosca im pravidelne zabezpečovali prepravu autobusom. Centrum v Aleppe bolo dejiskom šiesteho futbalového turnaja za mier v Aleppe ako aj aj menšieho turnaja pre univerzitnú mládež. V stredisku prebiehali tiež doučovania pre deti, ktoré pomáhali realizovať univerzitní študenti. V rámci neformálneho vzdelávania pomáhali deťom s domácimi úlohami či prípravou na skúšky. Aleppo ponúkalo deťom a mládeži tiež možnosť účasti na hudobnom a dramatickom krúžku, kde sa nacvičovali výstupy a predstavenia na početné kultúrne podujatia v stredisku. V Aleppe sa konal aj trh pre deti a rodičov, zameraný na distribúciu jedla, nápojov, oblečenia a ručných výrobkov. Trh mal bohatú účasť stoviek detí a rodičov.

  Stredisko v Damašku denne navštevuje asi 1200 ľudí vo veku 5-30 rokov, ktorí sa zúčastňujú duchovného programu, športových aktivít, umeleckých krúžkov výtvarnej výchovy, hudby a divadla, ako aj charitatívnych iniciatív v blízkych sirotincoch, nemocniciach, hospicoch či centrách pre hendikepovaných. Vďaka Tehličke tam prebiehali aktivity neformálneho vzdelávania, v rámci ktorých boli deťom distribuované školské pomôcky podľa potreby. Stredisko zorganizovalo 2 futbalové turnaje, ktorých sa zúčastnilo 17 tímov z hlavného mesta. Približne 1000 detí sa zapojilo do podujatia Don Bosco má talent, kde deti a mládež prezentovali svoje umelecké, divadelné a hudobné zručnosti. Počas trvania projektu boli pre mládež z Damašku zorganizované 4 jednodňové výlety, každého sa zúčastnilo asi 120 detí. Centrum ponúklo aj bohatý vianočný a novoročný program, vďaka finančnej podpore zbierky sa podarilo rozdať vianočné darčeky asi 1150 deťom.

  Oprava strechy saleziánskeho strediska v Kafroune, Sýria

  Kafroun sa nachádza v regióne Tarsous, ktorý je známou letnou výletnou oblasťou vďaka nádhernej prírode, zaujímavej architektúre a pútnickým miestam. Saleziánske stredisko v Kafroune je vyhľadávanou lokalitou pre miestnych obyvateľov aj návštevníkov, keďže ponúka možnosti na realizáciu aktivít pre deti a mládež v príjemnom prostredí. Od začiatku vojny sa stredisko stalo útočiskom pre mnohé vnútorne vysídlené rodiny, ktoré tu našli dočasné bezpečné ubytovanie, zvýšil sa tiež počet detí a mládeže, ktorí prichádzajú do bezpečného prostredia strediska za účelom účasti na športových, kultúrnych a vzdelávacích aktivitách. Aby sa zlepšili podmienky na realizáciu aktivít pre deti a mládež, ako aj podmienky ubytovania pre vnútorných vysídlencov, bolo nevyhnutné opraviť strechu hlavnej budovy strediska, ktorá bola spolu so stropmi v dôsledku vysokej miery vlhkosti vzduchu vo veľmi zlom stave. V prvej fáze bola odstránená stará strecha, neskôr sa začalo s výstavbou novej strechy. Z opravy strechy priamo profituje v priemere 200-400 detí vo veku nad 8 rokov, 70 mládežníkov, saleziánska mládež a skauti z Kafrounu, Damašku a Aleppa, mládežnícke skupiny z okolitých dedín, rodiny žijúce v Kafroune, 40 vnútorne vysídlených rodín, chudobné rodiny z Kafrounu.

   

  Ďakujeme všetkým zapojeným!

   

  Súvisiace články

  Modlime sa za Sýriu
  Po štyroch rokoch sa sýrskym vládnym jednotkám podarilo obsadiť väčšinu tých častí Aleppa, ktoré boli ešte donedávna pod kontrolou rebelov....
  Pozrite si video z prezentácie don Alejandra
  Jose Alejandro León Mendoza (36) pochádza z Venezuely. Ako salezián strávil misijnú prácu v Egypte aj v Sýrii. Od roku...
  Svedectvo priamo zo Sýrie
  Na naše pozvanie príde na Slovensko saleziánsky misionár zo Sýrie don Alejandro José León Mendoza SDB. Don Alejandro je pôvodom z...
  Koncert pre rodiny, deti a mladých v Sýrii
  Rodinám, deťom a mladým v Sýrii sa vďaka vojne zmenil domov na väzenie. Majú pocit, že celý svet na ne...
  Spoznajte Sýriu s cestovateľom Dominikom
  Navštívte nové zaujímavé miesta. Zažite nezvyčajné udalosti. Stretnite tamojších mladých ľudí, ktorých sa priamo dotýka vojna a napriek tomu sa snažia...
  Staňte sa aj v roku 2016 súčasťou Tehličky
  Deti žijúce v zničenej Sýrii majú pocit, že celý svet na ne zabudol. Ich bezstarostný život bol narušený všadeprítomným násilím, smrťou...
 • 2015Stredoafrická republika
 • 2014Angola: Kala-Kala
 • 2013Keňa: Langata
 • 2012Južný Sudán: Manguo
 • 2011Studne: Južný Sudán, Keňa, Čad, Ekvádor
 • 2010Keňa: Bosco Boys
 • 2009Sudán: Gumbo
 • 2008Angola a Azerbajdžan
 • 2007Rusko: Jakutsk a Aldan
 • 2006Azerbajdžan: Baku